Opheffen adviescommissie leefomgevingskwaliteit

Gepubliceerd op 21 januari 2024 om 14:45

De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) is een onafhankelijke commissie van externe deskundigen. Zij adviseert Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten over onderwerpen die van invloed zijn op de kwaliteit van de leefomgeving (milieu, groen, water, ruimte, mobiliteit en economie).

Daarnaast organiseert de PAL lunchlezingen en tentoonstellingen. Een meerderheid van Provinciale Staten wil deze adviescommissie opheffen.

In het coalitieakkoord dat BBB, VVD, GL/PvdA en CDA hebben gesloten staat hier één zin over: "Omdat de kennisdeling ook via het Kennis Zuid-Holland kan, is de PAL overbodig geworden.". Kennis Zuid-Holland onderzoekt de toekomst van Zuid-Holland. Dit doen ze door trends te signaleren, thema’s te agenderen en kennis te produceren met bijvoorbeeld onderzoeken. Ze werken samen met partners als onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Feitelijk overlappen deze onderzoeken de taken van de PAL.

De PAL bestaat al sinds 2011 en is ingesteld vanuit een wettelijke verplichting uit de wet milieubeheer. In de huidige vorm bestaat de PAL sinds 2020 Met de inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024 is deze wettelijke verplichting vervallen. Ook kunnen met ingang van 2023 de fracties zelf over onderzoeksbudgetten beschikken om nader onderzoek te laten verrichten. 

Redenen genoeg om onder dankzegging voor de vele jaren advieswerk een punt te zetten achter deze adviescommissie.

De manier waarop de discussie in de Statencommissie in december verliep, verdiende niet de schoonheidsprijs, ik hield er een rotgevoel aan over. Diverse partijen voelde zich niet gehoord omdat de coalitiepartijen vasthielden aan de afspraken in het coalitieakkoord. Na een tweede behandeling in de Statencommissie van 17 januari 2024 is gezocht naar een compromis. Dat lijkt gelukt, besluitvorming is voorzien in de Statenvergadering van 31 januari 2024. Er wordt een motie opgesteld waarin opgeroepen wordt tot een evaluatie van de PAL en waarin gezocht wordt naar hoe het aspect van ongevraagde advisering in de toekomst geborgd kan worden. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.