Erfgoed van de popmuziek in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 10 juli 2024 om 14:53

Naar aanleiding van mijn oproep aan Gedeputeerde Staten in november 2023 om meer inzet op behoud van popcultuur als immaterieel erfgoed heeft de gedeputeerde een toezegging gedaan om in een brief duidelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om meer aandacht te besteden aan de Zuid-Hollandse popcultuur.

Uit de brief blijkt dat er kansen liggen om dit onderwerp op te pakken, maar deze ideeën passen echter niet in het huidige cultuur- en erfgoedbeleid van de provincie en er is geen budget voor.

De gedeputeerde komt na overleg met met de Popunie, het Erfgoedhuis, de gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag en museum RockArt tot de onderstaande ideeën.

 1. In kaart brengen van het erfgoed van de popmuziek in Zuid-Holland
  Erfgoedhuis en Popunie kunnen een inventarisatie/onderzoek uitvoeren naar muziek en verhalen
  (1960-heden) van de popmuziek in Zuid-Holland die van invloed zijn geweest op de Zuid-Hollandse
  samenleving. Daarin kunnen de volgende vragen beantwoord worden: Welke popmuziek werd in
  Zuid-Holland gemaakt in dit tijdvak en op welke locaties vonden concerten plaats en werd
  gerepeteerd? Welke popmuziek heeft een bijdrage geleverd aan de identiteit van gemeenschappen
  in dorpen, steden en regio’s? Is die muziek nog te beluisteren en zijn er beelden van?
  Naast iconen als Golden Earring, Shocking Blue kan ook op zoek gegaan worden naar muziek en
  verhalen die minder bekend zijn maar wel hun betekenis hebben gehad voor de identiteit van ZuidHollandse gemeenschappen.

  De Popunie en het Erfgoedhuis kunnen deze verhalen in kaart brengen met gebruikmaking van de
  kennis en kunde van lokale erfgoedorganisaties als musea (bijvoorbeeld museum RockArt en het
  Haags Historisch museum), archieven en historische verenigingen. Andere mogelijke partners zijn
  Probiblio (denk aan de Historische Informatiepunten in veel lokale bibliotheken)
  en Muziekweb/Instituut voor Beeld en Geluid. Het onderzoek is een eerste aanzet en dient daarmee als vertrekpunt voor de ontwikkeling van volgende ideeën.

  De kosten voor deze fase zijn berekend op circa € 30.000,- Tegelijkertijd biedt bovenstaande insteek aanknopingspunten om deze lokale organisaties en initiatieven te wijzen op de ondersteuning van het Erfgoedhuis (cursusaanbod en advies over digitalisering en educatie) en de mogelijkheden die de Popunie biedt qua ondersteuning aan evenementen vanuit het Music Support Zuid-Holland programma en educatief advies aan instellingen en muzikanten.
 2. Online muzikale canon
  De resultaten van bovenstaand onderzoek kunnen gepubliceerd worden in de vorm van een muzikale
  Canon van Zuid-Holland met 20-30 vensters. Waar mogelijk -indien beschikbaar en als de
  auteursrechten het toelaten- is het daarbij mogelijk om de muziek in kwestie te beluisteren.
  De kosten voor het ontwikkelen en publiceren van de muzikale Canon zijn € 8.000,-.

 3. Podcast
  Muziek uit de jaren ‘60/’70/’80 is populair bij jongeren van nu. Om jongeren verder te inspireren met
  de muziek en verhalen van eerdere generaties kan een podcast ontwikkeld worden waarin de
  verhalen en de muziek die tijdens het in kaart brengen naar boven zijn gekomen worden uitgelicht.
  Deze verhalen zijn te combineren met het interviewen van jongeren over de betekenis die muziek
  van toen voor hen heeft en/of een brug te slaan naar nieuwe jonge (potentiële) muzikanten.
  De kosten voor het ontwikkelen van een podcast zijn geraamd op € 60.000,-.
  Andere ideeën die naar voren kwamen zijn: het maken van een boek over de geschiedenis van de
  popcultuur in Zuid-Holland, een tentoonstelling of documentaire en het organiseren van een concert.

Realisatie
De kosten voor de drie voorgestelde ideeën bedragen ongeveer € 100.000,- en kunnen uitgevoerd
worden door het Erfgoedhuis en de Popunie. Echter, Gedeputeerde Staten zien geen mogelijkheden om binnen de boekjaarsubsidies dit bedrag vrij te maken omdat het onderwerp Erfgoed van de popmuziek in ZuidHolland niet past binnen de huidige opgaven van Cultuur en Erfgoed.

 

De CDA fractie wil de brief van de gedeputeerde bespreken in een statencommissie waar het cultuurbeleid of erfgoedbeleid wordt besproken. Na deze discussie overwegen we of er in de begroting van de provincie extra middelen vrij gemaakt kunnen worden om deze ideeën uit te voeren. Wordt vervolgd!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.