€ 868.352.762 Europese subsidie naar Zuid-Holland

Gepubliceerd op 16 februari 2024 om 11:05
Van­af 1 ja­nu­a­ri 2021 tot 1 sep­tem­ber 2023, is €868.352.762 aan Eu­ro­pe­se sub­si­die toe­ge­kend aan be­drij­ven en or­ga­ni­sa­ties in Provincie Zuid-Holland Dat is een stij­ging van 81% in ver­ge­lij­king met het­zelf­de meet­mo­ment in de vo­ri­ge pe­ri­o­de.

In ver­hou­ding tot an­de­re re­gi­o’s doet Zuid-Hol­land het goed. Zuid-Hol­land is de num­mer 1 ab­so­lu­te ont­van­ger én de num­mer 1 in ver­hou­ding tot het Bru­to Re­gi­o­naal Pro­duct. 
De universiteiten verwerven de meeste Europese subsidie, €307.765.784. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.