Statenvergadering: lange zit

Gepubliceerd op 6 februari 2024 om 09:10

De vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 31 januari 2024 gaat voor mij de boeken in als 'lange zit'. Een marathon vergadering van maar liefst 12 uur waarin niet eens de begroting of voorjaarsnota wordt behandeld. De Commissaris van de Koning opende de vergadering om 10:00 uur met de mededeling dat de vergadering gepland stond voor '5 uur en een enkele minuut'. Dat hebben we dus niet gered...

De vergadering begon met een vijftal insprekers. Allemaal wethouders van gemeenten uit de provincie die zich rechtstreeks tot de Staten richtten om voor hun zaak te pleiten over de herziening van het Omgevingsbeleid van Zuid-Holland.

Die herziening van het omgevingsbeleid is een resultaat van een proces dat al onder de vorige Staten in gang is gezet. Veel opmerkingen gingen over onderwerpen waar de huidige Staten al afspraken over hebben gemaakt om nader in te vullen. Diverse wethouders maakten zich zorgen dat hun dorpen 'op slot' zouden gaan als het gaat om woningbouw.

Er stonden slechts vier bespreekstukken op de agenda. De meeste tijd ging zitten in de bespreking van de Herziening Omgevingsbeleid Zuid-Holland. De Staten namen het besluit om de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening Zuid-Holland module Wonen, Werken en Werelderfgoed vast te stellen. Bij deze bespreking werden maar liefst 14 moties en 1 amendement ingediend. Na de nodige schorsingen voor overleg werden naast het voorstel en het amendement de moties in stemming gebracht. Het amendement werd verworpen en van de 14 moties werden er slechts 2 aangenomen. 

Als tweede bespreekpunt stond de opheffing van de Provinciale Adviescommissie Leefomgeving (PAL) geagendeerd. Nadat hierover al vele uren in twee Statencommissies over was gedebatteerd lag ook hier een motie ter bespreking voor. Ondanks diverse pogingen (ook van mij) om de motie op onderdelen aangepast te krijgen, bleven de indieners helaas bij hun eigen tekst. De context en woordkeuze van de motie leek nog steeds te pleiten voor behoud van de PAL. Dat was voor de CDA fractie de overweging om tegen deze motie te stemmen. Het voorstel om de PAL op te heffen werd met 35 voor en 17 tegenstemmen aangenomen.

Klik hier voor een opname van mijn bijdrage in de Statenvergadering.

Het volgende bespreekpunt was de aanvulling op de exploitatieovereenkomst en verhuurovereenkomst veerdienst Maassluis - Rozenburg voor de inzet van de autoveerpont Blankenburg. De provincie heeft de veerpont gekocht en deze wordt nu gelukkig voor de inwoners van betrokken oevergemeentes weer ingezet. Het heeft te lang geduurd voordat de pont weer in de vaart was.

Het laatste bespreekpunt ging over het verstrekken van een lening aan een innovatief bedrijf dat asbest afval verwerkt tot nieuwe producten. Na een aantal 'hamerstukken' (besluiten zonder nadere discussie) werden nog zes moties 'vreemd aan de orde' besproken. Dit zijn moties over onderwerpen die niet op de agenda stonden, maar waar partijen een uitspraak van de Staten over wil hebben. Twee moties haalden een meerderheid in de Staten. Een motie ging over de damherten in de Hoeksche Waard (de roedel niet helemaal afschieten zolang de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan) en over de provinciale website (maak deze meertalig).

Iets na 22:00 uur kon de Commissaris van de Koning de vergadering sluiten. Het was een enerverende dag..

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.